ริ้วขบวนที่ ๑

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ ๑

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ริ้วขบวนที่ ๒

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ ๒

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ริ้วขบวนที่ ๓

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ ๓

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ริ้วขบวนที่ ๔

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ ๔

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

ริ้วขบวนที่ ๕

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ ๕

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ริ้วขบวนที่ ๖

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ ๖

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

การอัญเชิญพระบรมศพจากพระมหาปราสาทไปสูพระเมรุมาศ หรืออัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาศ
มาสูพระบรมมหาราชวัง พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือลอยพระอังคาร ตามโบราณกาลจะอัญเชิญดวยขบวนพระราชอิสริยยศ
ซึ่งเรียกวา “ริ้วขบวน” โดยแตละริ้วขบวนมีคนหาม คนฉุดชักจํานวนมาก พร้อมด้วยเครื่องประกอบพระอิสริยยศ

การจัดริ้วขบวนเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
จำนวน ๖ ริ้วขบวน โดยมีการบูรณะตกแต่งราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ เพื่อให้พร้อมสำหรับการอัญเชิญพระบรมศพ
พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร
รวมทั้งซักซ้อมการเคลื่อนขบวนให้งดงามประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สวรรค์

  • ทั้งหมด
  • เครื่องประกอบ
  • เครื่องแต่งกาย
  • ริ้วขบวนที่ ๑
  • ริ้วขบวนที่ ๒
  • ริ้วขบวนที่ ๓
  • ริ้วขบวนที่ ๔
  • ริ้วขบวนที่ ๕
  • ริ้วขบวนที่ ๖
+
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนากองลูกเสือป่าขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2454 มีพระราชประสงค์ที่มีเพลงบรรเลงคำนับสำหรับกองเสือป่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระนิพนธ์ถวาย ทรงนำเพลงบุหลันลอยเลื่อนอัตราจังหวะ 2 ชั้น ซึ่งเป็นเพลงไทยเดิม ในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาเรียบเรียงทางบรรเลงใหม่ในรูปแบบดนตรีสากล และบรรเลงด้วยแตรวง
+
เพลงสรรเสริญพระนารายณ์ ไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน หากแต่นำมาเชื่อมโยงกับการจดบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศส ที่เข้ามาสมัยอยุธยาและพบหลักฐานจากสาส์นสมเด็จ ที่เป็นลายพระหัตถ์โต้ตอบกันระหว่าง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เล่ม ๒๓ เรื่องเพลงสรรเสริญพระนารายณ์
+
“เพลงพญาโศก” หรือ “เพลงโศกประจำชาติ” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงฯ เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ได้ทรงนำเพลงพญาโศกอัตรา 2 ชั้นมาเรียบเรียงเป็นโน้ตสากล ทั้งเพิ่มเติมเสียงประสานให้มีความไพเราะเป็นแบบเพลงตะวันตกเพื่อให้กองแตรวงทหารบรรเลงแทนเพลงสโลว์มาร์ชที่เป็นของต่างชาติ
+
เป็นราชรถที่เชิญพระโกศพระบรมศพ พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ ที่ทรงรับราชการทหารเมื่อครั้งดำรงพระชนม์ชีพ แทนพระยานมาศสามลำคานตามธรรมเนียมเดิม