พระเมรุมาศ
สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐