พระเมรุมาศ
เทพชุมนุม 132 องค์ ประดับรอบฐานพระเมรุมาศ
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐