รูปแกลเลอรี
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์​ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์​ สำนักพัฒนาการ​ประชา​สัมพันธ์​ กรมประชาสัมพันธ์
๑. นางดลภัทร การธราชว์
๒. นายกิตติพันธ์ ฟักประไพ
๓. นายวรา อุทัยชาติ
๔. นายวีรพัฒน์ ชื่นสมทรง
๕. นายภาคภูมิ พันธุ์กิริยา
๖. ผศ.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
๗. นายสุขเกษม อุยโต
๘. ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ
๙. นายชัชวาลย์ โสตะจินดา
๑๐. นางสาวกัญญ์ชิตา สุทธิศักดิ์ศรี
๑๑. นายสุรจิต จามรมาน
๑๒. นายจิรศักดิ์ โตเลิศมงคล
๑๓. นายอติพจน์ ศรีสุคนธ์
๑๔. นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวช
๑๕. นายกิตตินันท์ จรรยางาม
๑๖. นายพลณุศักดิ์ วงศาสุข
๑๗. นางสาวศิริวรรณ ศรีสุข
๑๘. นายโฆสิต วงศ์ขจรสุข
๑๙. นายพีระพงษ์ เกิดน้อย
๒๐. นายสมศักดิ์ เมฆมงคลชัย
๒๑. นายบุญณรงค์ มานะศักดิ์ศิริกุล
๒๒. นายจรัสกุล จุ้ยศิริ
๒๓. นางสาวสมภัสสร คนแรงดี
๒๔. นางรัตนวลัย วงศ์ขจรสุข
๒๕. นายชนณสิษฐ์ โชติธนานิพิชญ์
๒๖. นายวินิจ รังผึ้ง
๒๗. นายวสันต์ มงคลลาภกิจ