วีดีโอพระราชพิธีฯ
29 ตุลาคม 2560 เลี้ยงพระ และอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
29 ตุลาคม 2560 บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
28 ตุลาคม 2560 พระราชกุศลพระบรมอัฐิ
27 ตุลาคม 2560 เก็บพระบรมอัฐิ
26 ตุลาคม 2560 อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ช่วง 1/3
26 ตุลาคม 2560 อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ช่วง 2/3
26 ตุลาคม 2560 อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ช่วง 3/3
25 ตุลาคม 2560 พระราชกุศลออกพระเมรุ
Top