ข่าวเด่น
ครม. มีมติขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสา ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

          พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสำนักออกทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ครม. จึงมีมติขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสา ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
          1. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิมขยายจาก วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา 15 วัน เป็นขยายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน
          2. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษาและสถานที่ทำการของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศลดธงครึ่งเสา จากเดิมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน เป็นจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน
          3. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิมออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปเป็นออกทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
          4. ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่างๆ จากเดิม ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็นตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
          ทั้งนี้ จะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไปTop