ข่าวส่วนกลาง
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เชิญชวนประชาชนเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" เผยแผ่เป็นธรรมทานในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เชิญชวนประชาชนเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" เผยแผ่เป็นธรรมทานในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

        การจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" ครั้งที่ ๓๑ นี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงความทรงจำอันงดงาม ในฐานะที่ทรงเป็น "ลูก” ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อ "แม่” รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงพระราชจริยวัตรส่วนพระองค์อันทรงคุณค่าล้ำเลิศ ประเสริฐยิ่งที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนี ในฐานะพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู เพื่อบันดาลดลให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในหน้าที่ของลูกที่ดีที่มีต่อแม่ ตลอดจนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่แท้และยั่งยืนมาสู่ตนเอง และครอบครัว 
        ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ได้ตั้งแต่ ๑๐๐ เล่มขึ้นไป ในราคาเล่มละ ๒๐ บาท ทั้งนี้ เจ้าภาพ ๑ ราย ที่สั่งพิมพ์จำนวนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ เล่มขึ้นไป หรือเจ้าภาพ ๑๐ ราย รายละ ๑,๐๐๐ เล่มรวมกัน ทางมูลนิธิฯ จะพิมพ์รายชื่อของเจ้าภาพไว้ในปกหลังด้านในด้วย
        สามารถส่งเงินเข้าบัญชี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน (รพ.รามาธิบดี) เลขบัญชี ๔๐๔-๒๐๔๒๒๖-๖ และส่งหลักฐานพร้อมชื่อที่อยู่ไปที่ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์ ไอดี ๐๘-๔๖๔๑-๖๘๕๕, ๐๘-๙๒๑๕-๓๔๕๕ และ ๐๘-๕๑๑๔-๘๙๐๐ หรืออีเมลล์ ruamchit_normklao@hotmail.com รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบเป็นทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้ทั่วประเทศ หมดเขตการรับเป็นเจ้าภาพภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้ 


ธัญลักษณ์/ข่าว 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร บรรณาธิการข่าว 
ที่มา: มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 

        

Top