ข่าวส่วนกลาง
ประมวลภาพประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ๙ รัชกาล
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชน กราบถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ๙  รัชกาล
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ  ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมาพร้อมพวงมาลัยมากราบถวายบังคมพระรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างเนืองแน่น
แม้จะมีสายฝนโปรยปรายมาเป็นระยะ เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงเสียสละกำลังพระวรกาย พระปรีชาความสามารถด้านต่าง ๆ และพระราชทานทรัพย์
เพื่อรักษาเอกราชและประชาชนให้มีชีวิตที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้