ข่าวส่วนกลาง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์ เนื่องในการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสาวนันทกา  พลชัย หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์เอกสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวเชิญผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์ เนื่องในการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า สามารถจัดส่งภาพที่มีขนาดมากกว่า 1 MB นามสกุล TIFF หรือ JPEG บันทึกลงในแผ่นซีดี พร้อมจัดส่งรายละเอียดข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลของผู้บันทึกภาพ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อภาพ วันเดือนปี สถานที่ที่ปรากฏในภาพ มายังสำนัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความ แสดงความรัก ความอาลัย ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย และจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ สามารถส่งไปรษณีย์มายังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จ่าหน้าซองไปรษณีย์ระบุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (กลุ่มบันทึกเหตุการณ์) ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300 โทรสาร 0 2282 3826 ทาง Facebook : Article Nat Line : article.nat  E-mail : articlenat @gmail.com  พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุลผู้เขียน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 1599 , 0 2281 1666 ต่อ 141-145

 

      

 

นาฏสรวง อินทร์แก้ว / ข่าว

 ธนัชพร  ถ้ำสิงห์ / บรรณาธิการข่าว

ที่มา: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

Top