ข่าวส่วนกลาง
จิตอาสา กรมประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางให้แก่ประชาชนบริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

                วันนี้ (25 ตุลาคม 2560) เวลา 12.20 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว) นำคณะจิตอาสา กรมประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับ เส้นทาง การเดินทาง ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และทางราง รวมทั้งแผนที่งานพระราชพิธีฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติของประชาชนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ กับประชาชนที่อยู่บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ
  
 
 
 
  
 
ปัทมาวดี /ข่าว
นิยะดา/บรรณาธิการข่าว
ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์