ข่าวส่วนกลาง
สธ. ประชุมทางไกลเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั่วประเทศ
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

            วานนี้ (19 ต.ค. 60) เวลา 10.30 น. กระทรวงสาธารณสุข ประชุมวิดีโอทางไกลกับศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซักซ้อมความพร้อมทีมแพทย์และทีมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ ย้ำ รพ.สต. เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนที่เข้าร่วมวางดอกไม้จันทน์ในแต่ละอำเภอ
            นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บัญชาเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center : OC) กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั่วประเทศ เนื่องจากขณะนี้ทุกจังหวัดได้สร้างพระเมรุมาศจำลอง และสร้างซุ้มวางดอกไม้จันทน์ในทุกอำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมวางดอกไม้จันทน์แสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยที่ไม่ต้องเดินทางมายังกรุงเทพ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ทุกจังหวัดจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขดูแลประชาชนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ตามแผนที่วางไว้ เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการแพทย์ ยาเวชภัณฑ์ ทรัพยากรด้านการแพทย์ ทีมปฏิบัติการเช่น ทีมแพทย์ประจำจุดพระราชพิธี ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ทีมสุขภาพจิต ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม การสำรองเตียงรับผู้ป่วย รถพยาบาล โรงพยาบาลรับ-ส่งต่อ และให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จัดเจ้าหน้าที่ร่วมดูแลประชาชนที่ซุ้มวางดอกไม้จันทน์ในทุกอำเภอ ทั้งนี้ ประชาชนอาจเกิดภาวะเศร้าโศกระหว่างร่วมแสดงความอาลัย และอาจมีการแสดงอาการทางร่างกายได้หลายอย่าง ดังนั้นจึงได้ให้ทุกจังหวัดจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสาเฉพาะทางการแพทย์เพิ่มเติมในเรื่องการปฐมพยาบาลจิตใจ ให้บริการเชิงรุกค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อให้การดูแลทันที โดยใช้แนวทางเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลัง
            สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมหมวก ร่ม พัด อาหารแห้งและน้ำดื่มหรือภาชนะสำหรับเติมน้ำ ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้พกยาประจำตัวไว้ตลอดเวลา ในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หรือผู้ที่เดินทางคนเดียว ขอให้เขียนชื่อ-สกุล ประวัติการแพ้ยาหรือโรคประจำตัว โรงพยาบาลที่รักษาประจำ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อญาติเก็บติดตัวไว้เสมอ เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลหากเจ็บป่วยฉุกเฉิน


ธัญลักษณ์ ฉิมดี/ข่าว
ธนัชพร ถ้ำสิงห์/บรรณาธิการข่าว
ที่มา: สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

Top