ข่าวส่วนกลาง
กอร.พระราชพิธีฯ แถลงข่าวประจำวัน 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดสร้างพระเมรุมาศ และแนวการปฏิบัติของจิตอาสา
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

                วันนี้ (19 ต.ค. 60) เวลา 10.30 น. กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) เปิดแถลงประเด็นงานคติ ความเชื่อ การจัดสร้าง และประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ  แนวปฏิบัติงานพระราชพิธีฯ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจิตอาสา  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ” โดยมี นายวิบูลย์   รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมอาวุโส  สำนักสถปัตยกรรม กรมศิลปากร นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร  นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมให้ข้อมูล
                 นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมอาวุโส  สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เปิดเผยว่า แนวคิดในการก่อสร้างพระเมรุมาศสร้างขึ้นตามความเชื่อในศาสนาพุทธและพราหมณ์ ที่เชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงเปรียบเสมือนสมมติเทพที่จุติลงมาบนโลกมนุษย์ เมื่อสวรรคตก็มีการจัดพระราชพิธีเพื่อส่งดวงพระวิญญาณกลับสู่เขาพระสุเมรุดังเดิม การสร้างพระเมรุมาศจึงจำลองจากเขาพระสุเมรุ อันเป็นศูนย์กลางจักรวาล ทั้งนี้องค์ประกอบของพระเมรุมาศเเน้นให้มีประโยชน์ใช้สอยและถูกต้องตามหลักโบราณราชประเพณี อาทิ เสาครุฑ ซึ่งแต่เดิมจะนิยมใช้เป็นเสาหงส์ แตในพระเมรุมาศของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้จัดทำเสาครุฑขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องจากครุฑเป็นยานพาหนะของพระนารายณ์ และได้ใช้เสาครุฑในการให้แสงสว่างแก่ตัวพระเมรุมาศอีกด้วย
                นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ ก็มาจากความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุ โดยประติมากรรมประกอบด้วย เทวดายืน 8 องค์ (เชิญพุ่มโลหะ 4 องค์/เชิญฉัตร 4 องค์) เทวดานั่งรอบพระเมรุมาศ  32 องค์ (เชิญฉัตร/บังแทรก) ท้าวจตุโลกบาล (ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ ท้าววิรุฬหก) รวม 4 องค์ อยู่บริเวณมุมของชั้นชาลาที่ 1  สัตว์มงคลประจำทิศ (ช้าง ม้า โค สิงห์) บริเวณเชิงบันไดบนชั้นอุตราวัตร ครุทยืน 6 องค์ บนชั้นชาลาที่ 3 พระพิเนก พระพินาย อยู่บริเวณเชิงบันไดชั้นชาลาที่ 3 ส่วนของราวบันไดนาค ก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละชั้น เทพชุมนุม 132 องค์ ซึ่งอยู่ที่ฐานของบุษบกองค์ประธาน เทพชุมนุมนี้เป็นเทวดาในเรื่องรามเกียรติ์ที่มาช่วยพระรามออกรบ รวมทั้งสระอโนดาดซึ่งอยู่ที่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาศในชั้นอุตราวัตรภายในมีสัตว์หิมพานต์ชนิดต่างๆ ตามความเชื่อในหนังสือไตรภูมิพระร่วง
                ส่วนทางด้านนายวิบูลย์   รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานภาพรวมของพระเมรุมาศจำลอง ในส่วนภูมิภาค ว่า ขณะนี้การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ รวมถึง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 802 แห่ง ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100 % ส่วนการดำเนินการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ หรือ “พระจิตกาธาน มีความคืบหน้าแล้ว 90 % โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และในส่วนของอำเภอ 802 แห่ง กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2560
                ด้านจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กระทรวงมหาไทยได้มีการประชุมอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจในส่วนภูมิภาค โดยผู้แทนกองกิจการในพระองค์ 904 ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้ที่เข้าอบรมจังหวัดละ 9 คน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและผู้แทนจิตอาสาทั้ง 8 ประเภท ประเภทละ 1 คน
ด้านการใช้โดรนในส่วนภูมิภาค เป็นไปตามแนวทางของ กอร.พระราชพิธีฯ กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรวบรวมการแจ้งครอบครองโดรน รวมทั้งการอนุญาตใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เสนอให้ กอร.พระราชพิธีฯ ทราบ เพื่อกำกับดูแล จัดระเบียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการขออนุญาตใช้โดรน จะต้องเป็นโดรนของหน่วนงานราชการเท่านั้น
                 ด้านนางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงภาระหน้าที่ของจิตอาสาในด้านการประชาสัมพันธ์ว่า จิตอาสามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค อีกทั้งมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและภาพในการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา ทั้ง 8 ประเภท โดยในภูมิภาคจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์สามารถส่งข้อมูลได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดของจังหวัดนั้นๆ เพื่อเป็นคลังข้อมูลต่อไป
                 นอกจากนี้ นางเสาวรีย์ได้กล่าวถึงข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ในบริเวณท้องสนามหลวง ว่า ให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ เช่นเดียวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้ ร่ม พัด แว่นตากันแดด หลากสี และงดใช้ขาตั้งกล้องและกล้องถ่ายภาพเลนส์ซูม พร้อมอยู่ในอาการสำรวม ไม่ออกนอกพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ ไม่วิ่งตัดหน้าหรือห้อมล้อมกีดขวางทางริ้วขบวน
 
 
ปัทมาวดี เหลือสม/ข่าว
ชลรส/บรรณาธิการข่าว
ที่มา: กอร.พระราชพิธีฯ

Top