ข่าวส่วนกลาง
กรมเจ้าท่า กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว เพื่อซักซ้อมริ้วขบวนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 15 , 21 ตุลาคม 2560 และในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

ด้วยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รัฐบาลกำหนดจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง รวมถึงบริเวณโดยรอบ ซึ่งมีการซักซ้อมริ้วขบวนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 15 , 21 ตุลาคม 2560 ดังนั้น กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 จึงกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว ดังนี้
พื้นที่ควบคุมการเดินเรือ
ด้านเหนือ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ด้านใต้ สะพานพะพุทธยอดฟ้า
วันที่ 15 , 21 , 26 ตุลาคม 2560
เวลา 04.00 - 14.30 น. ห้ามเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย เดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ
เวลา 06.00 - 13.30 น. เรืออื่นๆ ห้ามเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุม ช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ และเรือโดยสารข้ามฟากท่าวังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ , ท่าวังหลัง-ท่ามหาราช , ท่าวังหลัง-ท่าช้าง , ท่าวัดระฆัง-ท่าช้าง , ท่าวัดอรุณ-ท่าเตียน และท่าอัษฎางค์-ท่าวัดกัลยา งดให้บริการช่วงเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ 

คำเตือนผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน  ไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทร 0 2233 1311 - 8 ต่อ 229 , 308 หรือ 0 2233 0437 หรือสายด่วนเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา / กรมเจ้าท่า

Top