ข่าวส่วนกลาง
รองนายกรัฐมนตรีเปิด กอร.พระราชพิธีฯ เพื่อเป็นหน่วยงานประสานเตรียมพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

                เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดกองอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) ณ บริเวณห้องโถง  ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแล รักษา ความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด การอำนวยความสะดวกประชาชนในเรื่องเส้นทางการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย กอร.พระราชพิธีฯ จะปฏิบัติภารกิจตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

                พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง เลขานุการกองอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.ราชพิธีฯ) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ศูนย์อำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือ กอร.พระราชพิธีฯ ใช้พื้นที่ ชั้น ๒  อาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นที่ดำเนินการควบคุม กำกับดูแล และสั่งการ ในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การถวายความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วนสำคัญที่เกิดขึ้น ให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงาน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งภายในกอร.พระราชพิธีฯ แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น ส่วนการบังคับบัญชา ส่วนอำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ และส่วนสนับสนุนการปฏิบัติ

                ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าที่ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๑๔๔๑ ที่จะปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประชาชนที่มีข้อซักถามเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตรในเรื่องเส้นทางการเดินทาง การถวายดอกไม้จันทน์  การแต่งกาย จุดถวายดอกไม้จันทน์ จุดจอดรถ ต่อรถ  การเดินทางด้วยเรือโดยสารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วน ๑๔๔๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ kingrama9.th

Top