การเดินทาง
จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อต่อรถ Shuttle Bus ถึงบริเวณพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

Top