การเดินทาง
การปิดการจราจร และจุดจอดรถรับ - ส่ง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐