คำถามที่พบบ่อย
คำถาม
คำตอบ

* สอบถามการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ และข้อมูลต่าง ๆ ในบริเวณโดยรอบสนามหลวง

          - กองอำนวยการร่วม (กอร.พระราชพิธี) โทรศัพท์ 1441

          - กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1555

* สอบถามเรื่องการแต่งกายเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

          - สายด่วนวัฒนธรรม โทรศัพท์ 1765

* สอบถามการเดินทาง

          - สายด่วน ขสมก. โทรศัพท์ 1348

* ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

          - ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1646 หรือ 0 2622 9265 โทรสาร 0 2226 0248

* สอบถามการบริจาคสิ่งของและเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

          - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for Dad) โทรศัพท์ 09 1814 2076 หรือ 09 5479 7034 หรือ 0 2613 3908

คำถาม
คำตอบ

        กง แปลว่า การกระทำ เต็ก แปลว่า คุณธรรม รวมแล้วคือ การกระทำที่มีคุณธรรม ซึ่งหมายถึง การแสดงความกตัญญูของลูกหลานออกมาเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ และการกระทำสะสมความดีของคนผู้นั้นเอง    

        สำหรับกงเต็กหลวงมีขึ้นครั้งแรกเมื่อใดยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในสาส์นสมเด็จ ว่า นับแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา พิธีกงเต็กจึงได้เข้าอยู่ในระเบียบงานพระศพเป็นการใหญ่เพื่อถวายพระบรมวงศานุวงศ์สืบต่อมา อาทิ งานพิธีกงเต็กในงานพระศพของสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี พระมเหสีในรัชกาลที่ 4 งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2408   ซึ่งจัดถวายโดยบรรดานายอากรชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร   

        โดยพิธีกงเต็กหลวงจัดอย่างยิ่งใหญ่ทุก 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน ซึ่งต่อมาการทำบุญเป็นระยะเวลานี้เองได้ให้อิทธิพลแก่ประเพณีการทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับเมื่อครบ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน ของคนไทยทั่วไป


ที่มา : http://www.tcdc.or.th/articles/business-industrial/14952/#-กงเต็ก-พิธีกรรมเชื่อมความตายและคนเป็น, 
“พิธีกงเต็กหลวง พิธีกรรมประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีของพุทธบริษัทชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” โดย เศรษฐพงษ์ จงสงวน ใน ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คำถาม
คำตอบ

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ ตั้งแต่ เวลา 05.00 น. –
21.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีประกาศแจ้งอย่างเป็น
ทางการจากทางสำนักพระราชวัง


คำถาม
คำตอบ

กองอำนวยการร่วมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวัง (กอร.รส.
ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการเข้ากราบเป็นหมู่คณะ สอบถามข้อมูลและ
ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน กอร.รส.หมายเลข 1899 หรือ 0 2226 6801

คำถาม
คำตอบ

สำนักพระราชวังแจ้งหมดเขตขอรับเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิพระบรมศพฯ แล้วตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับผู้ที่ทำหนังสือขอเป็นเจ้าภาพร่วมไปแล้ว สามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-224 3270 คำถาม
คำตอบ

     กรณีประชาชนทั่วไป
ผู้หญิง : สวมเสื้อมีแขนสีดำ กระโปรงยาวคลุมเข่า หรือชุดสุภาพสีดำ รองเท้าสุภาพ
สีดำ หรือน้ำตาล
ผู้ชาย : สวมเสื้อเชิ้ต หรือ โปโล สีดำ กางเกงขายาวสุภาพสีดำ ไม่รัดรูป (งดเว้นกางเกงยีนส์) รองเท้า
สุภาพ สีดำ หรือน้ำตาล
เด็กหญิง : สวมกระโปรง เสื้อมีแขน สีดำ (งดเว้นสวมกางเกง)
เด็กชาย : สวมเสื้อมีแขน กางเกงสุภาพสีดำ (งดเว้นกางเกงยีนส์ หรือกางเกงพละ และเสื้อกล้าม)
พระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี/เด็กนักเรียน/นักศึกษา : แต่งเครื่องแบบที่ถูกต้องตามสถาบันของตนเอง
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1765 สายด่วนวัฒนธรรม
กรณีเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรม
ผู้หญิง : สวมชุดไทยจิตรลดาสีดำ รองเท้าหุ้มส้น
ผู้ชาย : สวมเสื้อเชิ้ตสีดำผูกไท พร้อมสูท กางเกงสุภาพสีดำ ไม่รัดรูป รองเท้าหุ้มส้น
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1765 สายด่วนวัฒนธรรม ,
หมายเลข 1555 สายด่วน กทม. หรือ หมายเลข 1111 สายด่วนทำเนียบรัฐบาล

คำถาม
คำตอบ

     กรุงเทพมหานคร :  มีจัด 2 หน่วยงานได้แก่ 
สำนักพระราชวัง จัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต 
อาคาร 606 สนามเสือป่า เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. 
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่วันนี้- 31 กรกฎาคม 
2560 ณ ดิอิมโพเรียม และเดอะมอลล์ทุกสาขา 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน กทม. 1555
ต่างจังหวัด :  สอบถามได้ที่ กรมการพัฒนาชุมชน โทร 0 2141 6047 หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ


Top