ประกาศ
สำนักพระราชวังปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง๑๔-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข่าวที่............๔๔........./๒๕๕๙

วันที่ ..๒......ตุลาคม  ๒๕๕๙   เวลา..........๑๖.๕๔............น.

 

สำนักพระราชวังปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง๑๔-๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

******************************************************************************************************

         ตามประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ โรงพยาบาลศิริราช และ เรื่องการถวายสักการะพระบรมศพฯโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๕ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปนั้น

    เว็บไซต์จากสำนักพระราชวังได้แจ้งปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม    ตั้งแต่วันที่ ๑๔ -๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังเป็นปกติตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เป็นต้นไป

 

               

 

                                                                                    เกศวรรณ ธนวัฒน์ / ข่าว

                                                                                    .........บรรณาธิการข่าว

Top