ประกาศ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่องการบังคับใช้หรือปล่อย Drone ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

ข่าวที่ 20/2560

วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.

 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่องการบังคับใช้หรือปล่อย Drone ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

                                สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้หรือการปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ              พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าบริเวณพระบรมมหาราชวัง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเขตพื้นที่โดยรอบในรัศมี 19 กิโลเมตร เป็นเขตจำกัด ในการทำการบินตามที่ประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย จึงห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)ที่ปฏิบัติภารกิจในการถ่ายภาพมุมสูงของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

             โดยผู้ฝ่าผืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 78(1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายอากาศยานจากภาคพื้นได้ ตามมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.2553  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

                                                                                     นภาพร  คำกล่อม/ข่าว

อรวิน  บุตรวงศ์/บรรณาธิการ

                                                              ที่มา/สนง.การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Top