สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ดูวิธีการค้นหา คลิก
วิธีการค้นหาสถานที่
1. กรุณาเลือกหรือพิมพ์ สถานที่ท่านต้องการ ที่ช่อง ประเทศ หรือ จังหวัด / เมือง หรือ อำเภอ / เขต
2. เมื่อเจอคำค้นหา ให้คลิกแทบสีฟ้า จะปรากฏข้อมูลของท่าน
(ภาพตัวอย่าง ทดลองค้นหาคำว่า “นนทบุรี”)
3. ข้อมูลสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์จะปรากฎในตาราง หากไม่ปรากฎข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
4. หากต้องการค้นหาใหม่ กรุณากด ค้นหาอีกครั้ง
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ลำดับ รูปแบบ สถานที่ตั้งซุ้ม อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ
1 พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ไทย
2 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดศิลาชลเขต สิชล นครศรีธรรมราช ไทย
3 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดสุวรรณบรรพต ขนอม นครศรีธรรมราช ไทย
4 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดพรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ไทย
5 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดไทรงาม ลานสกา นครศรีธรรมราช ไทย
6 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดปากเชียร เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ไทย
7 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดพังยอม เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช ไทย
8 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดศรีพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ไทย
9 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดสำนักขัน จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช ไทย
10 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช ไทย
11 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดหมื่นระงับรังสรรค์ ชะอวด นครศรีธรรมราช ไทย
12 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช ไทย
13 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ไทย
14 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดหนองดี นาบอน นครศรีธรรมราช ไทย
15 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดมุขธารา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช ไทย
16 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดศิลา ฉวาง นครศรีธรรมราช ไทย
17 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช ไทย
18 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดพระพรหม พระพรหม นครศรีธรรมราช ไทย
19 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดมะนาวหวาน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ไทย
20 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ นบพิตำ นครศรีธรรมราช ไทย
กำหนดการและการแต่งกาย คลิก
ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ คลิก
Top